Självreglerande ramverk

Senast ändrad: 20 september 2016

I enlighet med beskrivningen i vår Privacy Shield-certifiering följer vi bestämmelserna i ramverket om integritetsskydd mellan EU och USA som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet. Ramverket gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer. Google, inklusive Google Inc. och dess helägda amerikanska dotterbolag, har intygat att företaget följer sekretessprinciperna som ingår i Privacy Shield-ramverket. I enlighet med beskrivningen i avsnittet Information som vi delar är Google ansvarigt för alla personuppgifter som delas med en tredje part som utför extern behandling åt oss under principerna för vidareöverföring. Om du vill läsa mer om ramverket om integritetsskydd mellan EU och USA och visa Googles certifiering, vänligen besök webbplatsen Privacy Shield.

Om du har frågor om vår sekretesspraxis i förhållande till Privacy Shield-certifieringen får du gärna kontakta oss. Google omfattas av alla US Federal Trade Commissions (FTC) befogenheter gällande undersökning och verkställande. Du kan även framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter, så kommer vi arbeta med dem för att åtgärda problemet. Under särskilda omständigheter kan Privacy Shield-ramverket föreskriva rättigheten att åberopa bindande skiljedomar i syfte att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt. Detta beskrivs i Bilaga I till sekretessprinciperna i Privacy Shield-ramverket.

Vi följer också det amerikansk-schweiziska Safe Harbor-ramverket som tagits fram av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från Schweiz. Google har intygat att företaget följer sekretessprinciperna inom Safe Harbor-ramverket och tillämpar EU-US Privacy Shield Principles på personuppgifter från Schweiz. För mer information om Safe Harbor-programmet och för att se Googles certifiering, vänligen besök Safe Harbors webbplats.

Google följer även branschstandarder för insyn och val i annonser online.